КВК Башвуру Форма

Кишисел Верилере Илишкин Вери Сорумлусуна Башвуру Форму

  • .1. Генель Билги

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (« KVK Kanunu ») kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme и вы сможете получить дополнительную информацию, а также сделать это, используя гиби биртаким, чтобы получить информацию о том, как это сделать.

KVK Kanunu'nun 13'uncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Trio Travel Turizm Sağlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi..'ye (« Şirket »), bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (« Курул ») tarafından belirlenen diğer yöntemlerle илетилмеси герекмектедир.

Если вы выбрали «yazılı» olarak Şirketimize yapılacak başvurular, kimlik tespitini sağlayacak bir Belge и eksiksiz olarak dolduruulmus işbu Başvuru Formunun çıktısı alınarak;

  • Башвуру Сахибинин Шахсен Башвурусу иле,
  • Примечание васитасыла,
  • Başvuru Sahibi'nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlı olan «güvenli elektronik imza» ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek Suretiyle

tarafımıza iletilebilecektir. Язылы будут башвуру каналов и будут получать информацию о том, что вы не знаете, как сделать это, а также табло и верилмиштир. 

Башвуру Йонтеми

Адрес Башвурунун Япиладжаги

Башвуру Гёндериминде Белиртилечек Билги

- Шахсен Башвуру

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

-Noter tebligatı vasıtasıya başvuru

ул. Кадырга Лимана, 45, IST 34126

Шахсен башвуруда зарфин узерине и отмечает, что васитасийла башвуруда пишет зарфину «Кишисел Верилерин Корунмасы Кануну Капсамында Билги Талеби» yazılacaktır.

«Güvenli Elektronik İmza» ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla

Кону кисмина «Кишисел Верилерин Корунмасы Кануну Капсамында Билги Талеби» yazılacaktır.

  • .2. Башвуру Сахибине Илишкин Билгилер

Ады Сояды:

ТЦ Кимлик №* :

(*Başvuru sahibi yabancı ise pasaport veya yabancı kimlik numarası doldurulacaktır.)

Уйругу:

Телефон Нумарасы:

Электронный адрес:

Ширкетимиз иле Арасындаки Илишки:

 

☐ Мюштери

 

☐ Иш ортагы

 

☐ Чалышан Адайы

İş başvuru tarihii:

☐Дигер

Белиртиниз:

 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

 

Если вы хотите проверить свои права, убедитесь, что вы хотите получить больше денег, чем когда-либо. э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-дебилеcектир.

  • .3. Башвуру Сахиби Тарафиндан Йонелтилебилечек Талеплер

 

Lütfentalebinizibelirtiniz:

Талеп № 1- ☐ Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. [КВК Кануну мкр. 11/1(а)]

Талеп № 2- ☐ Şirketiniz tarafından kişisel verilerim işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep ediyorum. [КВК Кануну мкр. 11/1(б)]

 

Талеп № 3- ☐ Kişisel verilerimin işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. [КВК Кануну мкр. 11/1 (с)]

Талеп № 4- ☐ Кишисел верилэрим юрта находится в юрте, которая находится в зоне действия кишилера, но üçüncü кишилери öğrenmek istiyorum. [КВК Кануну мкр. 11/1 (ç)]

Талеп № 5- ☐ Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum и Bunların düzeltilmesini talep ediyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi belirten dilekçeniz ile doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) [KVK Kanunu Md. 11/1 (d)]

Талеп № 6- ☐ Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum и bu cerçevede kişisel verilerimin; а) Силинмезини талеп эдийорум (вея) б) Аноним хале гетирилмесини талеп эдийорум. [КВК Кануну мкр. 11/1(е)]

Талеп № 7- ☐ Дюзельтме талебим (Талеп № 5) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. [КВК Кануну мкр. 11/1 (ф)]

Талеп № 8- ☐ Silme veya yok edilme Talebim (Талеп № 6) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. [КВК Кануну мкр. 11/1 (ф)]

Талеп № 9- ☐ Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi Suretiyle şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Проанализируйте старый анализ некоторых проблем, а также повторите их, бельгелери и оларак гондериниз . [КВК Кануну мкр. 11/1(г)]

Талеп № 10- ☐ Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Вы можете использовать его в качестве редактора. Kanuna aykırılığa konu olan hususa ilişkin belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.) [KVK Kanunu Md. 11/1 (ğ)]

  • .4. Башвуруя Чевап Верме Усулю и Суреси

KVK Kanunu'nun 13'üncü maddesine uygun olarak, Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin yapmış olduğu başvuru Taleplerini, Talebin niteliğine gore en 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Кроме того, если вы хотите, чтобы ваши тарифы были минимальными, KVK Kurulunca belirlenen Tarifedeki ücret Alınabilir.

Ширкетимиз, башвурую Кабул, съедобные гиби, gerekçesini açıklayarak asağıda Sayılı nedenlerle reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilir. Kişisel veri sahibinin başvurusu diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi; orantısız çaba gerektirmesi; билгинин камуя ачик бир билги олмасы; başkalarının gizliliğini tehlikee atması, KVK Kanunu 28' inci maddesi uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin birinin mevcut olması olması durumlarında reddedilebilecektir.

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimiz tarafından verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz: ☐Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması halinde, noter tasdikli vekaletnamenin ya da Yetki belgesinin sunulması gerekmektedir.) ☐Электронный адрес по адресу gönderilmesini istiyorum.

Если вы хотите получить больше информации, вы можете использовать старые возможности KVK Kanunu'nun 13'uncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Ады Сояды:

Башвуру Тарихи:

Имза: